• Dokumenty Szkoły

    • REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     IM. MARII KOWNACKIEJ W WISKITKACH

      

     1. Cele i zadania pracy świetlicy

      

     1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
     2. Zajęcia w świetlicy obejmują:
     1. odrabianie prac domowych i pomoc w nauce,
     2. zajęcia i gry świetlicowe,
     3. zajęcia rozwijające zainteresowania np. plastyczne i muzyczno – ruchowe, językowe,
     4. oglądanie filmów edukacyjnych i bajek,
     5. współpracę z biblioteką w zakresie czytelnictwa i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów,
     6. zajęcia sportowe, zajęcia na świeżym powietrzu,
     7. upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

      

     1. Organizacja pracy świetlicy

      

     1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 16 00.
     2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy.
     3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie tworzący stałą grupę (ale w różnych przedziałach czasowych) na podstawie Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej (zał. nr 1). Kartę wypełnia rodzic / opiekun prawny we wrześniu i lutym każdego roku szkolnego (spowodowane zmianą tygodniowego rozkładu zajęć).
     4. Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej zgodnie z Procedurą przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej (zał. nr 2). W miarę wolnych miejsc do świetlicy szkolnej (w szczególnych wypadkach) mogą być przyjęte dzieci nie objęte kryteriami procedury.
     5. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy lub rezygnacji z uczęszczania dziecka do świetlicy rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy.
     6. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie:
     • dojeżdżający do szkoły i oczekujący na rozpoczęcie zajęć szkolnych,
     • uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze),
     • inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
     1. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
     2. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecko.
     3. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów.

      

     1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
     1. organizowanie zajęć dla dzieci zgodnie z planem pracy świetlicy
     2. dbanie o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

      

     1. Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy

      

     Wychowanek świetlicy ma prawo do:

     • właściwie zorganizowanie opieki,
     • życzliwego traktowania,
     • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
     • poszanowania godności osobistej,
     • ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną

      

     Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:

     • przestrzegania regulaminu świetlicy,
     • przestrzegania zasad współżycia w grupie(zał. nr 2),
     • współpracy w procesie wychowania,
     • pomagania słabszym,
     • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
     • dbania o ład, porządek i estetykę świetlicy,
     • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

      

      

      

      

      

      

      

     Procedury przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej

     Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

      

     1. W pierwszym tygodniu września (I semestr) rodzice / prawni opiekunowie deklarują uczęszczanie dziecka do świetlicy szkolnej poprzez złożenie do wychowawcy Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (zał. nr 1 do Regulaminu)
     2. Wychowawcy składają karty zgłoszeniowe do nauczyciela świetlicy.
     3. W ciągu tygodnia następuje weryfikacja przyjęć i poinformowanie o decyzji rodziców / prawnych opiekunów dziecka.
     4. W II semestrze roku szkolnego (luty) następuje weryfikacja przyjęć do świetlicy i ponowne złożenie kart zgłoszeniowych (spowodowane zmianą tygodniowego rozkładu zajęć).
     5. O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje komisja kwalifikacyjna w składzie: wicedyrektor Zespołu, pedagog oraz przedstawiciel nauczycieli świetlicy według zasad:
      -
      w pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowani są dzieci z oddziałów przedszkolnych, tzw. „0” oraz uczniowie klas I - III
      - pozostałe dzieci mogą być zapisane, jeżeli świetlica dysponuje wolnymi miejscami, wg. kolejności zgłoszeń.
     6. Rodzic / prawny opiekun może zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach świetlicowych poprzez złożenie rezygnacji na karcie zgłoszeniowej.
     7. W miarę wolnych miejsc do świetlicy szkolnej (w szczególnych wypadkach) mogą być przyjęte dzieci nie objęte w/w kryteriami .
     8. Sprawy sporne i nieuregulowane rozstrzygane są przez dyrektora szkoły.