• Informacja

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas ósmych,

      zaświadczenia z wynikami egzaminu będą wydawane 9 lipca (piątek) w godzinach 9.00-12.00.

      Zapraszamy po odbiór, Renata Budecka- dyrektor szkoły.

     • WOJCIECH MAŚLARZ, WISKITKI - TYSIĄCLECIE Z TUREM W TLE

     • Wiskitki to starosłowiańska osada, na co wskazuje, między innymi złożona nazwa miejscowości. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1221 roku. W rzeczywistości dzieje Wiskitek zaczęły się znacznie wcześniej, prawdopodobnie pięć wieków przed tym historycznym zapisem. Starosłowiańskie plemiona przywędrowały na tutejsze, wtedy gęsto zalesione tereny, około VII wieku naszej ery.

      Niewiele historii materialnej zachowało się z tego okresu - wyroby garncarskie i studnie z wypalanych pni dębowych, resztki palisad, monety z brązu i metali szlachetnych, głównie rzymskie - to w zasadzie wszystko, do czasu przeprowadzenia kolejnych, bardziej kompleksowych badań archeologicznych.

      Rzymianie i Słowianie

      Z przekazów i śladów materialnych wiemy, iż kiedyś przebiegał tędy jeden ze szlaków bursztynowych prowadzących nad Morze Bałtyckie. Później, zainteresowanie bursztynem przeminęło, lecz pozostały post-rzymskie artefakty, które ciągle stanowiły wartość handlową i służyły barterowi.

      Słowianie, wędrując ku zachodowi, zakładali tymczasowe osady, otaczając je drewnianymi palisadami. Kraina była podmokła, z niewielkimi wypiętrzeniami ziemnymi (czasem wzniesionymi ludzką ręką), gdzie pojawiały się letnie osady. Po pewnym czasie miejsca postojów zaczęły się zaludniać i rozrastać. Nadszedł czas, gdy napływające ludy, wraz ze swoimi wodzami i pogańskimi kapłanami, decydowały się na zimowy popas, a jeśli okoliczności sprzyjały, zapragnęły osiąść. Osady nabierały wtedy wyglądu typowego dla wczesnych grodów - otoczonych ziemnymi wałami i palisadą skupisk szałasów i chat (ziemianek unikano ze względu na podmokły teren), z większymi i solidniejszymi domami dla wodzów, bez pogańskich świątyń. Prasłowiańscy bogowie byli częścią natury i żywiołu, mieszkali poza siedzibami ludzkimi, choć w ich pobliżu. Z czasem zaczęły pojawiać się słupy z figurami Światowida, lecz żadnych śladów tych charakterystycznych posągów nie znaleziono w tej części Mazowsza.

      Tym niemniej terenów, gdzie się osiedlano, przybywało. Jedną z takich starosłowiańskich osad były właśnie Wiskitki, podobnie jak późniejszy Drzewicz, chociaż na mniejszą skalę. Nazwa Drzewicz przewija się zresztą do dziś nawet poza Polską, głównie na terenie wschodnich Niemiec jako Drewitz, co wskazuje na tych samych Prasłowian, ze względu na podobne artefakty i ślady archeologiczne.

      Miejscowości powstawały na terenach gęsto zalesionych, dlatego wymagały karczowania lasów. W rezultacie wyrębu zaczęły pojawiać się polany, przeważnie w okolicach rzek i jezior – tam, gdzie mogło rozkwitać życie, a także dlatego, iż łatwiej było znaleźć schronienie. Idealnym przykładem jest wyspa Ostrów Lednicki, gdzie powstał gród pierwszych Piastów. Trzebież kontrolowano, ponieważ puszcze i bory stanowiły o bogactwie zasobów i bezpieczeństwie.

      Wiskitki - miejsce tak stare, jak podpowiada nazwa...

      Etymologicznie nazwa osady Wiskitki pochodzi od słowa výskyt (rozkwit, wystąpienie/nastąpienie, sterczeć, wyskakiwać), które przetrwało w języku staroczeskim, a także współczesnym słowackim. Nazwa miejscowości zapisana po łacinie jako Vyskyth, początkowo istniała, jak już wiemy, tylko w liczbie pojedynczej. Na przestrzeni wieków klimat podlegał zmianom. Nadciągnęły srogie zimy, mrożąc podmokłe tereny i przynosząc nadmiar śniegu. Wiosną następowały powodzie i w związku z tym pojawiła się potrzeba przenoszenia siedzib w inne, bardziej wypiętrzone miejsca. Porzucone lokalizacje ciągle funkcjonowały, więc w wypadku miejscowości Wyskyt nazwa przybrała liczbę mnogą i zaczęła funkcjonować jako Wiskitki. Bazując na zapisach historycznych, nastąpiło to pomiędzy 1297 a 1349 rokiem. Mniej więcej w tym okresie zaczyna obowiązywać już nazwa Wiskitki, okresowo nawet Wiskitki Kościelne. Śladem początkowej lokalizacji jest choćby nazwa wsi Stare Wiskitki, obecnie zmieniona na Starowiskitki.

       

      A zatem, już wiemy, że roztopy, a następnie deszczowe lata, zmusiły mieszkańców do przeniesienia osady na nieznacznie wyżej położony teren. Woda nie odpływała szybko, tworzyły się rozlewiska i mokradła. Nauczono się żyć w otoczeniu wody. Lekko podmokłe obszary leśne przyciągały dziką zwierzynę. Okresowo zalewane łąki i lasy stanowiły naturalne środowisko dla występowania tura, prawdopodobnego przodka bydła domowego. Rosły tutaj endemiczne gatunki traw szczególnie ulubione przez te zwierzęta. Zimą wszystko przykrywał śnieg, ale ta szlachetna, dzika rogacizna potrafiła poradzić sobie z wydobywaniem karmy spod śniegu, czasem nawet lodu. Śródleśne rozlewiska obfitowały w bagienną roślinność, przysmak tura, jak również pędy krzewów. Las liściasty bogaty w korę i trawiastą ściółkę leśną, stanowił rezerwę pokarmu tura, szczególnie zimą.

      Wiskitki otaczały bory i knieje

      Osada Wiskitki zaczęła powstawać w czasach napływu pierwszych Słowian. Obfitość drewnianego budulca służył do szybkiego wznoszenia tymczasowych obozowisk, a bogactwo flory i fauny uważano za naturalną spiżarnię. Osada otoczona rozlewiskami i rzekami miała zdecydowanie lepszą pozycję obronną. Do przemieszczania się podczas powodzi używano łodzi, tzw. dłubanek, wydrążonych z szerokiego pnia. Czasem wznoszono pomosty i ziemno-drewniane wzmocnienia osad, najczęściej z dębu bezszypułkowego, ze względu na jego trwałość. Wrogowie nie znali dokładnej lokalizacji osady, wobec tego wystarczyło skupić się na obserwacji przejezdnych szlaków, a w czasach pokoju pobierać rogatkowe od wędrownych kupców. Tereny Sochaczewa i Wiskitek nawiedzały wojownicze plemiona Jaćwingów i Prusów. Ich wyprawy miały charakter łupieżczy i hamowały rozwój. Wtedy, jeszcze przed 1221 rokiem istniał już w Wiskitkach drewniany kościół. W późnym gotyku wzniesiono murowaną świątynię, lecz budowę zakończono faktycznie w renesansie, w 1585 roku.Wcześniej powstała kompleksowa budowla zwana palatium (dla zarządcy grodu i ważnych gości). Społeczność grodzka rozrastała się - przybywało rzemieślników, ludności służebnej i zapewne utrzymywano niewielką drużynę wojów, wspieraną przez wyznaczonych do walki włościan.

      Konrad I mazowiecki wzmiankuje Wiskitki

      Kres najazdom z północy położył Konrad I mazowiecki, samodzielny książę kujawsko-mazowiecki, który często przybywał na polowania do Puszczy Wiskickiej. W 1221 roku wystawił przywilej nadający dobra ziemskie zakonowi cystersów, właśnie w Wiskitkach. W tamtym czasie rozbudowano też istniejące w osadzie palatium. Chciano by mogło ono pełnić rolę siedziby a zarazem stanicy dla przybywających na polowania zacnych książąt, a także królów Rzeczpospolitej. W późniejszym okresie część budynku pełniła funkcję officium dla zarządcy grodu. Jeśli o pobycie Władysława Jagiełły świadczą trzy wzmianki kronikarskie, pomyślmy o tych podróżach królewskich, które odbywały się incognito. Król nie zawsze planował swoje wyprawy, dodatkowo, z powodu licznych wojen, rejestry i kroniki przepadały. Poza tym najzwyczajniej brakowało osób ze znajomością języka łacińskiego. To nie były czasy dla ludzi piśmiennych - tradycyjnie kler, jako warstwa wykształcona, posiadał umiejętność pisania i to wystarczało. Trzeba dodać, iż pewnych rzeczy nie wpisywało się w „rejestr”, najczęściej z powodów strategicznych - wrogowie nie mogli wtedy poznać zwyczajów władców. Królowie absolutni nie zdradzali swoich planów, czasem nawet post factum.

      Książęce i królewskie tereny łowieckie

      Książę mazowiecki i płocki, Bolesław III, przebywał w Wiskitkach 21 października 1349 roku, gdzie podpisał istotne dokumenty i nadania ziemskie dotyczące głównie swojej najbliższej rodziny. Ustronne miasto położone pośród lasów sprzyjało dokonywaniu tajnych spotkań. Stało się znane jako kurort myśliwski, docelowo dla książąt mazowieckich. Kraków posiadał rozległe rewiry myśliwskie, choć bez turów, jednakże nie brakowało tam żubrów, jeleni i niedźwiedzi. Królowie w owych czasach nie podróżowali tak często, chyba że byli zmuszeni przez okoliczności i to najlepiej, jeśli szlaki były przejezdne i pozwalały na bezpieczne przemieszczanie.

      Te ważniejsze królewskie wizyty bywały potwierdzane przez kilka źródeł - wiadomo że w 1410 roku król Władysław Jagiełło zawitał do Wiskitek ze swoją siostrą Anną i osobami towarzyszącymi. Gościli wtedy przez cztery dni. Król uwielbiał polowania, podobnie jak jego męska świta. Dostojnicy zażywali ówczesnych sportów ekstremalnych, stając oko w oko z turami. A przecież zwierzę mierzyło (w kłębie) około 2 metrów i mogło ważyć do półtora tony. Niewątpliwie był to groźny przeciwnik. Konna szarża na pojedynczego samca stanowiła wyzwanie dla najdzielniejszego wojownika. Wielki Książę Witold znany był ze swoich wyczynów na polu walki, ale także z umiłowania do polowań. Czy ten najwybitniejszy z litewskich książąt polował w Wiskitkach? Jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ tutejsze stada były bardziej dorodne, niż stada na Żmudzi, więc zachęta istniała. Warunki na północy zdecydowanie surowsze, i mimo że tury występowały tam w większych ilościach, nie osiągały takiej masy jak tury wiskickie. Jakiś czas potem Stefan Batory przebywając w Wilnie stwierdził naocznie, że litewskie taurasy są uboższe i lichszej maści. Poza tym stada przeniosły się bardziej na północ, a w obszarze Wilna i Trok zostały całkowicie przetrzebione.

      Polowanie na tura najszlachetniejszym ze sportów...

      Królowie lubili zaglądać do Wiskitek. Można przypuszczać, że większość Jagiellonów, choć w zapisach brak dokładnych, imiennych wzmianek, zapisów kronikarskich, jak przypuszczamy, ze względów czysto taktycznych. Coś musiało przyciągać możnowładców w te strony, a jednocześnie polowania nie bywały rozgłaszane i często zajeżdżano tutaj skrycie. Wiadomo z przekazów, iż wiskickie tury dokarmiane zimą przez włościan (także chłopów zwolnionych z pańszczyzny) posiadały przydomek turów królewskich. Polowania stanowiły wyzwanie dla miłośników łowów. Był to rodzaj najszlachetniejszego ze sportów, jak mawiali królowie. Gdzie indziej takie emocje mogły zaistnieć na polu walki i podczas turniejów rycerskich. „Turnieje” z turami miały bardziej ekstremalny posmak - mogły zakończyć się śmiercią rycerza, łowczego, a nawet księcia, więc miały swoją rangę. Siemowit II, książę warszawski i liwski, zmarł w Wiskitkach 18 lutego 1345 roku, po odbytym tutaj polowaniu. Tur szarżujący na władcę państwa musiał być jednak odpowiednio „przygotowany” i tego typu „korrida” zawsze dawała szansę „torreadorowi”, a nie bykowi. Nikt się specjalnie nie martwił coraz bardziej trzebionymi stadami. Królewskie głowy, ani żadne inne, nie myślały wtedy o ekologii. Przypuszczano, że to zwierzę zawsze będzie gdzieś istnieć, choćby na północ od Żmudzi. Rzeczpospolita była ogromnym obszarem i nawet królowie nie byli w stanie kontrolować tak rozległego państwa -  dlatego opierano się na rodach magnackich, które sprawnie zarządzały swoimi latyfundiami, ale wiedzą się nie dzielono. Do czego to potem prowadziło możemy się tylko domyślać.

      Tur - mityczne zwierzę

      Wiemy, że królowa Bona pragnęła lepiej poznać swoje królestwo. Chciała je wzmocnić i znaleźć sposoby na wzbogacenie kiesy królewskiej, ale do Wiskitek nie dotarła. Jedyne, co się wtedy zdarzyło związane z Wiskitkami, to kilka turów wysyłanych na dwór papieski do Rzymu. Papież też chciał poznać to niezwykłe zwierzę, uważane na południu Europy wręcz za fantastyczne stworzenie rodem z mitologii.

      W Europie Zachodniej tury zniknęły całkowicie w XIV wieku, natomiast w Wiskitkach i okolicach dotrwały do XVII wieku. Ekstynkcja gatunku nastąpiła dokładnie w 1627 roku, gdy ostatnia turzyca padła ze starości w okolicy Jaktorowa.

      Dzieje Wiskitek związane były z turami na sposób nierozłączny. Dzięki ich występowaniu w tej okolicy, powstał królewski Dwór Myśliwski z rozległymi leżami rycerskimi i stajniami, szczególnie podczas panowania króla Zygmunta III Wazy. W Krakowie 28 lutego 1595 roku król nadał (odnowił?) Wiskitkom prawa miejskie, lokując je na prawie magdeburskim z dokładnym planem zabudowy placu miejskiego z kamienicami i ratuszem. W dobie renesansu obywatele miasteczka interesowali się wiedzą i nauką do tego stopnia, że wielu z nich studiowało na Akademii Krakowskiej, a nawet podejmowali tam karierę naukową.  

      Wraz z wyginięciem tura przygasła sława Wiskitek. Podczas Potopu Szwedzi spalili ratusz i rozproszyli miejscową ludność. Późniejsze lata pozwoliły odbudować się miastu (który to już raz?), lecz rozwój był żmudny i już głównie dzięki przejęciu miejscowych dóbr przez rody magnackie, najpierw Ogińskich, a następnie Łubieńskich (przez krótki okres należały do pruskiego ministra Karola von Hoym, dopóki nie wymienił się majątkiem z Łubieńskimi).

      Pomimo licznych zawirowań historii, Wiskitki przetrwały. Obecnie, zarówno historyczne miasto, jak i miejscowość Wiskitki, obchodzą 800-lecie swego powstania i uzyskania praw miejskich. A przecież wiemy, że historia toczyła się tutaj wieki wcześniej, zanim zjawił się łaciński kronikarz i zaczął spisywać dzieje. 

       

     • POŻEGNANIE KLAS 8

     • W dniu dzisiejszym Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego oraz Szkoły dla klas 8 odbyło się w bardzo wzruszającej atmosferze. Po przemowie pani dyrektor Renaty Budeckiej, burmistrza Rafała Mitury i wychowawców klas ósmych pani Moniki Trzcińskiej i Doroty Orlińskiej przyszedł czas na rozdanie dyplomów, świadectw i pamiątek dla absolwentów. Emocje i wzruszenia były jednak głównym elementem popołudniowego spotkania. To oznacza tylko jak zżyliśmy się z naszymi wspaniałymi uczniami.

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • 25 czerwca 2021 r. kończymy rok szkolny 2020/2021. Rok trudny, spędzony w cieniu światowej pandemii covid-19, dla starszych uczniów przez większość czasu w domu - podczas nauki zdalnej.

      Dziękujemy wszystkim za włożony wysiłek, za pracę, wzajemną pomoc i zrozumienie.

      Życzymy pięknych, słonecznych, bezpiecznych wakacji!

     • Bezpieczne wakacje

     • Zbliżają się wakacje – czas odpoczynku i wytchnienia od codziennych, szkolnych obowiązków. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Jednocześnie życzymy, abyśmy wszyscy, pełni nowych sił i zapału do pracy spotkali się we wrześniu. Udanych i bezpiecznych wakacji!

      Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

      1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
      2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
      3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
      4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
      5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
      6. Nie rozmawiaj z obcymi.
      7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
      8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.
      9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
      10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
      11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
      12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
      13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
      14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
      15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
      16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
      17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
      18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
      19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
      20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
      21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
      22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.
      23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
      24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
      25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

      Pamiętaj, że nadal panuje epidemia i należy stosować wytyczne GIS

      1. Nie umawiaj się z kolegami, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      2. W przestrzeni publicznej korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
      3. Przed wejściem do budynków użyteczności publicznej zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      4. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      5. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      6. Unikaj większych skupisk , zachowuj dystans przebywając w budynkach użyteczności publicznej i w przestrzeni publicznej.

      Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

      Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

      Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

      Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).

      Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl

      Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

      W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku.

      Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid).

      Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

      W przypadku braku danego wypoczynku w bazie wypoczynku informację, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, informacji może udzielić kuratorium oświaty, w którym organizator miał obowiązek dokonania zgłoszenia wypoczynku.

     • Uroczyste przekazanie sztandaru

     • Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. W dniu 24.06.2021 w naszej szkole został zaprzysiężony nowy skład pocztu sztandarowego. Sztandar został przekazany nowym członkom klas siódmych, w skład których wchodzą:

      7a: Oliwia Pindor, Franciszek Bryksa, Joanna Gmiter

      7b: Mateusz Dukaczewski, Laura Małecka, Agata Sienicka

      7c: Milena Olesińska, Bartosz Grochowski, Magdalena Reczycka.

      Uroczystość zakończyło przemówienie pani dyrektor Renaty Budeckiej i Oliwii Pindor.

     • Stypendia Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów rozdane!

     • 21 czerwca 2021 r. w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie "Stypendiów Burmistrza" uczniom Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wiskitki. Wyróżnienia zostały wręczone 21 uczniom. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Tegoroczni stypendyści SP w Wiskitkach:

      5a- Gabriela Gipsiak i Jakub Bodych

      5b- Dominika Reczycka

      6a- Julia Tondera, Julia Kowalczyk, Wiktoria Rosner i Anna Wolniewicz 

      6b- Hanna Sydry

      7a- Mikołaj Włodarczyk

      7b- Agata Sienicka i Weronika Walczak

      7c- Magdalena Reczycka i Zuzanna Rosłaniec

      8a- Maja Trzcińska

       

       

     • Święto Taty

     • Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest 23 czerwca niezmiennie od 1965 roku. Niezależnie od daty, czy miejsca, jest to wyjątkowy dzień, w którym każde dziecko bez względu na wiek ma okazję wyrazić miłość, wdzięczność i podziękowanie swojemu ukochanemu tacie. Można to uczynić poprzez wiersze piosenki, własnoręcznie wykonane prezenty ………

      ❤Wszystkim Tatusiom z okazji ich święta życzymy spełnienia marzeń i wielu powodów do uśmiechu!❤

      Dzień Ojca u 1b

     • Wycieczka do Łubna

     • W dniu 21 czerwca uczniowie klasy 3a wybrali się na wycieczkę ciuchcią turystyczną do Łubna. Zwiedzały tam gospodarstwo agroturystyczne , miały okazję zobaczyć lamę , pawia , bawiły się na dużym , dobrze wyposażonym placu zabaw, brały udział w grach i zabawach integracyjnych . Był także poczęstunek i grill z kiełbaskami. Dzieci wróciły pełne wrażeń i zmeczone ,ale z uśmiechami od ucha do ucha :).

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

     • Wycieczka Vb do kina LEN

     • W dniu dzisiejszym uczniowie klasy Vb wraz z wychowawczynią udali się na wycieczkę do kina Len na film ,, Tom and Jerry". Po filmie była pizza i lody.

     • Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni Rodzice/Opiekunowie oraz Uczniowie klas I - VIII SP w Wiskitkach

      Z powodu nadal obowiązujących nas przepisów sanitarnych - tzn. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2020. poz.1842, ze zm.) oraz Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 879) - ostatnia zmiana z 14 maja 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 905) - zakończenie roku szkolnego 2020/2021 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odbędzie się na wybiegu przed budynkiem szkoły według porządku:

      8.30 - klasy I

      9.00 - klasy II

      9.30 - klasy III

      10.00 - klasy IV

      10.30 - klasy V

      11.00 - klasy VI

      11.30 - klasy VII

      12.00 - klasy VIII 

      Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII odbędzie się z udziałem władz Miasta i Gminy Wiskitki.

      W przypadku niesprzyjającej aury rozdanie świadectw odbędzie się w salach przypisanych danym oddziałom.

     • Baza Bieganów

     • W dniu 16 czerwca klasa 3b była na wycieczce w Bieganowie. Dzieci bardzo aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu korzystając z wielu atrakcji. Oto fotorelacja z wycieczki:

     • Wycieczka rowerowa po Puszczy

     • W dniu 14 czerwca uczniowie klasy IVa, Va i VIb wybrali się na wraz z wychowawcami na wycieczkę rowerową po Puszczy Kampinoskiej  i wzięli udział w konkursie strzeleckim. Uczniowie mieli do pokonania dosyć długi odcinek trasy lecz dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym wszyscy uczestnicy poradzili sobie z zadaniem znakomicie. Wycieczka dostarczyła wszystkim sporo wrażeń.
      Mamy nadzieję, że uda nam się ją jeszcze kiedyś powtórzyć.

     • Zdrowe śniadanie w klasach pierwszych i drugich

     • Uczniowie naszej szkoły systematycznie zdobywają wiedzę nt. zdrowej żywności. W piątek uczniowie klasy 1 a i 2b  po raz kolejny przypomnieli sobie podstawowe informacje dotyczące piramidy zdrowia, a także każda klasa  wspólnie przygotowała drugie śniadanie .Nauczyciele wychowawcy przekazali i utrwalili podstawowe wiadomości o istotnej roli śniadania oraz o higienie przyrządzania i spożywania posiłków.

      Witaminy na talerzu. Zdrowe śniadanie  w klasie 2b

      Śniadanie w klasie 1a

      Śniadanie u 2a

      Zdrowe śniadanie u 1 a

     • Szkolne Konkursy Plastyczne

     • Szkolne Konkursy Plastyczne:

      „Ilustracja do ulubionej książki”, kl. I – III

      ,„Plakat promujący ulubioną książkę”, kl. IV – VIII

      ROZSTRZYGNIĘTE!!!

      Zwycięzcy konkursu„Ilustracja do ulubionej książki”:

      I miejsce - Blanka Staszewska kl. I a

      II miejsce - Hanna Banasiewicz kl. I b

      III miejsce - Iga Tondera kl. I b

      Zwycięzcy konkursu „Plakat promujący ulubioną książkę”:

      I miejsce - Franciszek Jagiełło kl. IV b

      II miejsce - Jagoda Domańska kl. IV b

      III miejsce - Roksana Bąk kl. VII c

      GRATULACJE!!!

      Nagrody zwycięzcom będą wręczane podczas apelu kończącego rok szkolny 2020/21

     • Egzamin na kartę rowerową

     • W środę 09.06.2021 roku w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową . Uczniowie klas czwartych i piątych mieli za zadanie wykonać następujące zadania egzaminacyjne: właściwe  reagowanie na znaki i sygnały  drogowe, jazda po łuku i po rondzie oraz wykonanie manewrów skrętu w lewo. Sprawdzian umiejętności praktycznych odbył się na szkolnej hali sportowej.

      Wszyscy zdający powyższe zadania wykonali bardzo dobrze i celująco, a zwieńczeniem ich zmagań będzie karta rowerowa, którą uczniowie otrzymają przed pójściem na wakacje.

      Warto w tym miejscu przywołać ostatnią nowelizację ruchu drogowego dotyczącą hulajnóg z napędem elektrycznym (tzw. urządzeń transportu osobistego). Otóż karta rowerowa uprawnia do kierowania rowerem, a także wspomnianymi pojazdami  UTO. 

       

     • Ogłoszenie

     • Dzień 4 czerwca (piątek) 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych.

      Życzymy miłego wypoczynku.