• Ogłoszenie

     • Dzień 4 czerwca (piątek) 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych.

      Życzymy miłego wypoczynku.

     • Fotorelacja z Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Wiskitkach

     • Dzień Dziecka w 5b

      Kubuś Puchatek z wizytą w Dniu Dziecka  u 1b

      Dzień Dziecka u 3b

      Dzień Dziecka u 2b

      Dzień Dziecka u 2a

      Dzień Dziecka u 1a

      Sportowe zmagania klas starszych zorganizowane z okazji Dnia Dziecka

      Gra "PANNA"

      Gra w "Dwa ognie"

     • Rekrutacja uzupełniająca do klasy I

     • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do kl. I. Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce: Uczniowie i Rodzice, Rekrutacja.

      Składanie wniosków: 1.VI.2021 r. - 10. VI.2021 r.

                                                                              Zapraszamy!

     • 1 czerwca !

     • Drodzy Uczniowie,

      z okazji Dnia Dziecka życzymy,

      aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,

      każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą

      wiele pozytywnych doświadczeń.

      Niech Wasze marzenia zawsze sie spełniają.

      WSPANIAŁEGO DNIA DZIECKA!

      Życzy Dyrekcja i Nauczyciele

       

       

       

     • 26 maja - Dzień Mamy

     • "Za to, że zawsze jesteś przy mym boku.

      Za to, że wskazujesz mi drogę w mroku.

      Za to, że dni moje tęczą malujesz, 

      dziś MAMO z całego serca Ci dziękuję!"

       

      Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. Mama – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiskitkach nie zapomnieli o swoich mamach, a swoją szczególną wdzięczność wyrazili w piosenkach, życzeniach i prezentach.

       

     • Informacja

     • W dniach 25-27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

      Klasy I-VII nie mają w tych dniach zajęć.

      Trzymamy kciuki za naszych najstarszych kolegów i życzymy im powodzenia!

     • Życzymy powodzenia na egzaminach

     • Drodzy Ósmoklasiści!

      W szczególnych okolicznościach egzaminy zdajecie

      i pewnie się stresujecie.

      My w Waszą siłę i wiedzę wierzymy i szczerze Wam życzymy:

      długopisów połamania, a potem wyników wspaniałych otrzymania.

      Na czas zmagań egzaminacyjnych życzymy Wam

      silnego poczucia własnej wartości,

      roztropności i skupienia podczas egzaminów, by moment ten,

      który za kilka lat wspominać będziecie z uśmiechem oraz sentymentem, okazał się pomyślny i owocny.

       

      Powodzenia !

       

      Pani Dyrektor, Nauczyciele i Samorząd Uczniowski

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Drodzy Rodzice,

      Uprzejmie przypominam, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy Państwa do udziału w nim. Możecie w ten sposób dać przykład dzieciom, jak wypełnić obowiązek spisania się. Taka okazja trafia się raz na 10 lat. Najlepiej zrobić to całą rodziną przez Internet.

       

      W maju rozpoczną pracę rachmistrzowie spisowi. W trosce o wspólne zdrowie, realizują teraz wyłącznie wywiady telefoniczne i nikt nie powinien niepokoić Państwa w domu. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po jednym numerze telefonu 22 828 88 88. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić rozmowy.

       

      Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, również dla Waszych dzieci. Proszę o nich pamiętać w trakcie wypełniania formularza.

      Jeśli nie chcą Państwo czekać na telefon rachmistrza – warto się spisać samodzielnie przez Internet na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99.

       

      Gminny Komisarz Spisowy

     • Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

     • Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty

      Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów


      1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.


      1.2. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.


      1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.


      1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.


      1.5. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.


      1.6. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.


      1.7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.


      1.8. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.


      Środki bezpieczeństwa osobistego


      2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).


      2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).


      2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      2) wychodzi do toalety

      3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.


      2.4. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawetpo zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).


      2.5. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.


      Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa


      1). Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywaćust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie późniejniż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu (do 18 V rodzice przekazują dyrektorowi szkoły stosowną infromację/zaświadczenie).


      2). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu


      4.1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

      1). przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informacjęo godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnychsal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnejw np. 15-, 20-minutowych odstępach)

      2). wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

      3). wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty(w przypadku języków obcych)

      4). zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdającychw np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanejw harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzaminw odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnejna stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

      5). wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

      6). jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

       7). zdających mogą  dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.      wytyczne_na_strone.docx

      wytyczne_na_strone.pdf

     • Ruch na świeżym powietrzu

     • Ruch to zdrowie” – to niepowtarzalny fakt, który powtarzają nie tylko lekarze. Codzienne ćwiczenia, poranny jogging, jazda na rowerze, itp. – to najczęstsze rodzaje aktywności, które poprawiają samopoczucie i są skutecznym sposobem na długie życie. W Naszej Szkole lekcje prowadzone są z uwzględnieniem potrzeby wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zachęcania ucznia do różnorodnej aktywności ruchowej.

     • Ogłoszenie

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach informuje, że w terminie od 17 maja do 28 maja 2021 r. 50% oddziałów klas 4-8 będzie pracowało stacjonarnie, a 50 % odziałów z wykorzystaniem platformy MS TEAMS według następującego porządku:

      Nauczanie_hybrydowe.pdf

      W dniach 25, 26 i 27 maja odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

      25-27 maja dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.

      31 maja wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

     • Konstytucja 3 maja,

     • właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 

        Uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej z 1787 r. nowoczesną, spisaną konstytucją.

         Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi.

          Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

        Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederację targowicką – spisek części polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej.

        Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. 

       Zdaniem dwóch współautorów Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

       Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku(w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej) – czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku .Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

      Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie

      Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.

      Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

      Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja

      Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja

      Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja

      Hugo Kołłątaj - polski polityk, mąż stanu

      Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego

       

        Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

        W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.

       Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja było i jest obchodzone jako najważniejsze święto państwowe

     • Dzień Flagi Państwowej

     • 2 maja w całym kraju obchodzimy Dzień Flagi Państwowej Rzeczpospolitej Polskiej. Główną rolą tego święta jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych i polskiej tożsamości. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Ustanowiono je w 2004 r. ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.

      Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.

      Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      od dnia 4 maja wszyscy uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

      Uczniowie klas IV-VIII do dnia 14 maja kontynuują naukę zdalną.

      Przypominam rówież, że dzień 30 kwietnia (najbliższy piątek) jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.

      Pozdrawiam i życzę miłego wypoczynku w czasie majowego weekendu

      dyrektor szkoły- Renata Budecka

     • "Zbieraj kilometry"- podsumowanie projektu

     • Szkoła Podstawowa w Wiskitkach i ULKS VIS Wiskitki byli organizatorami akcji "Zbieraj kilometry ".

      Celem akcji było promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia podczas zdalnego nauczania. Udział wzięli uczniowie klas III-VIII Szkoły Podstawowej w Wiskitkach. Codziennie uczniowie rejestrowali pokonany dystans podczas różnych form aktywności fizycznej

      A oto wyniki poszczególnych klas:

      1 miejsce 7a - 2487.11 km

      2 miejsce 6a -2016.04 km

      3 miejsce 6b - 1730.70 km

      4 miejsce 8b - 1573.00 km

      5 miejsce 7b - 1468.93 km

      6 miejsce 4a - 1417.88 km

      7 miejsce 4b - 1000.00 km

      8 miejsce 7c - 994.02 km

      9 miejsce 5a - 768.89 km

      10 miejsce 8a - 574.00 km

      11 miejsce 5b - 220.08 km

      12 miejsce 3a - 58.34km

       

      Dodatkowo z poszczególnych klas zostały wyróżnione 2 osoby : dziewczynka i chłopiec, którzy w swojej klasie wykonali najwięcej kilometrów przez cały czas trwania projektu .

      Klasa 3a :Kacper Materski 58.34 km

      Klasa 4a : Damian Kiljanek 155.52 km ,Viktoriia Mykhailova 181.03 km

      Klasa 4b: Maja Hałek 202 km,  Franciszek Jagiełło 120 km

      Klasa 5a: Maciej Koczara 224 km, Oliwia Romańczuk 73.35 km

      Klasa 5b: Amelia Banaszek 40.19 km, Wiktor Milewski 58 km

      Klasa 6a: Mateusz Sobolewski 407 km, Julia Kowalczyk 119.2 km

      Klasa 6b: Paweł Kakietek 479 km, Michalina Lomiak 173.48

      Klasa 7a: Wojciech Antończyk 326.9 km, Wiktoria Popłońska 292.27 km

      Klasa 7b: Wiktoria Szymańczak 272.52 km, Igor Pytlak 145.13 km

      Klasa 7c: Magda Reczycka 165.02 km, Bartosz Kieliszek 71.28 km

      Klasa 8a: Patryk Majewski 50 km, Maja Bonikowska 73 km

      Klasa 8b: Aleksander Cieślak 514 km, Julia Leończyk 20 km

       

      Najwięcej kilometrów w ciągu jednego dnia wykonali: Aleksander Cieślak z klasy 8b - 60.32 km oraz Gabriela Koza z klasy 7a- 54 km

       

      Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie w projekt Zbieraj kilometry. Niech dobre wyniki będą motywacją do dalszej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 🙂